Üye Girişi Yap

Lütfen aşağıdaki bilgileri girip "Giriş" tuşuna basınız.
Sicil Numaranız :
TCKN :
Şifre :
Şifremi Unuttum ?    


  Üye Değil iseniz Lütfen Kayıt Olun
İş Bankası Emekli Sandığı Vakfı
Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye İş Bankası A.Ş.’de hizmet akdi ile çalışanlar için sosyal güvenlik yardımlarını sağlamak üzere Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakfımız, 1964 yılında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun yürürlüğe girmesine bağlı olarak vakıf senedinde yapılan değişiklik sonrası, anılan Kanunun geçici 20. maddesine göre kurulmuş tesis hüviyetini kazanmıştır. Bu çerçevede Vakfımız, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında Kamu’nun zorunlu sosyal güvenlik kurumları yerine kaim, fayda esaslı (Emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın üyeler veya çalışanların prime esas kazançları ile hizmet/prim ödeme sürelerine bağlı olarak belirlenmesi temeline dayanan sistemdir.) birinci basamak bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tabi olduğu yasa uyarınca Vakfımızın sağladığı sosyal güvenlik yardımları, en az Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara sağladığı sosyal güvenlik yardımları seviyesinde olmak zorundadır. Bu husus ayrıca, Vakıf Senedinde de hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla Vakfımız, mevcut durumda, üyelerinden 5510 sayılı Kanun hükümleri dahilinde prim tahsil etmekte ve üyelerine 5510 sayılı Kanun esaslarına göre iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, emeklilik (yaşlılık) ve ölüm hallerinde aylık bağlamayı veya toptan ödeme yapmayı taahhüt etmektedir. Sağlık yardımları ise, Vakıf Senedinin 3. maddesi çerçevesinde yapılmaktadır.

Vakfımızın faaliyetlerinin yürütülmesinde ana gelir kalemini, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenen prime esas aylık kazanç tavanı dahilinde Vakfımız aktif üyelerinin aylıkları ile akden sağlanan ikramiyeleri ve diğer istihkaklarından, yine 5510 sayılı Kanun’da üye (sigortalı) için belirtilen toplam sigorta prim oranı üzerinden kesilen primler ile anılan Kanunda işveren için belirtilen toplam sigorta prim oranı üzerinden hesaplanan katılma payları oluşturmaktadır. Mevcut yasa kapsamında % 14 üye payı ve % 20,5 banka katılım payı olmak üzere toplam % 34,5 üzerinden prime esas kazanç tavanı dahilinde prim tahsilatı yapılmaktadır.

Vakfımız yükümlülükleri kapsamında, üyelerine ve diğer hak sahiplerine 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlamakta, bağlanan bu aylıklar da yine ilgili Kanun maddeleri çerçevesinde artırılmaktadır. Bağlanan gelir ve aylıklardaki artışlar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksindeki değişim oranı dikkate alınarak belirlenmekte olup, yasa değişiklikleri ile getirilen ilave artışlar da ayrıca uygulanmaktadır.

Öte yandan, ülkemizde 5 ayrı yasa ile sosyal güvenlik hakları sağlanan sigortalıların tek çatı altında toplanması, norm birliğinin sağlanması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması amacıyla başlatılan sosyal güvenlik reformu kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 20. maddesi ile Vakfımızın da dahil olduğu 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların iştirakçileri ile buralardan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bahis konusu maddenin yayımı tarihinden (08.05.2008) itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri öngörülmüştür. Bununla birlikte Bakanlar Kurulu, belirtilen süre zarfında devir işlemlerinin başlatılamadığını göz önüne alarak ve kendisine ayrıca tanınan yetkiye dayanarak devir için öngörülen süreyi 08.05.2015 olarak belirlemiştir. 23.04.2015 tarihinde devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu tamamen yetkili kılınsa da, 02.07.2018 tarih ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 203.maddesi ile Bakanlar Kurulu’nun yetkisi Cumhurbaşkanı’na devredilmiş olup, devir tarihi ile maddenin uygulanmasına yönelik  henüz  bir karar yayımlanmamıştır.

31.12.2023 tarihi itibariyle Vakfımızın,

  • 59’u isteğe bağlı, 21.137’si çalışan olmak üzere toplam 21.196 aktif üyesi,
  • 24.990’u emekli, 7.194’ü dul ve yetim olmak üzere toplam 32.184 pasif üyesi 

bulunmaktadır.